Huurvoorwaarden Pre-Motion Presentation Systems B.V.

Inhoud:

  1. Levering
  2. Op- en afbouw
  3. Betalingsvoorwaarden
  4. Annulering
  5. Schade of diefstal
  6. Technische storingen

1. Levering van huurproducten
Kleine draaiplateaus (met een eigen gewicht tot max. 25 kg) worden op afspraak door de huurder afgehaald bij Pre-Motion in Ede (Gelderland), of door Pre-Motion in een stevige koffer naar het adres van de huurder verzonden. Na afloop van de overeengekomen huurperiode, zendt de huurder het draaiplateau in de stevige koffer retour aan Pre-Motion. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de huurder. Indien het gehuurde niet direct na afloop van de overeengekomen huurtermijn wordt geretourneerd, wordt - na constatering hiervan door Pre-Motion - aan de huurder de mogelijkheid geboden om het gehuurde alsnog te retourneren, dan wel aangifte te doen van diefstal. De huurtermijn eindigt in dit geval pas zodra het gehuurde alsnog geretourneerd wordt. Indien de huurder het gehuurde na het verstrijken van de gestelde termijn niet heeft geretourneerd/geen aangifte heeft gedaan, is zij in verzuim. Bovenop de originele huursom is de huurder in dit geval tevens de aankoopprijs van het niet-geretourneerde product aan Pre-Motion verschuldigd. De huurder wordt aansprakelijk gehouden voor eventuele schade en verlies tijdens de retourzending, ongeacht zij aan de schade, het verlies, de diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde schuld heeft.

Huurproducten die de huurder zelf kan installeren (o.a. de Catwalker Compact en grote draaipodiums van < Ø 3 meter), worden volgens afspraak door de huurder afgehaald bij Pre-Motion, of door Pre-Motion via een transportfirma naar het adres van de huurder verzonden. De huurder is verantwoordelijk voor voldoende technisch inzicht om de opbouw conform Pre-Motion's instructies te voltooien, alsmede zorgvuldige omgang met (en eventueel vervoer van) het gehuurde product. In het geval van onduidelijkheden of gebreken neemt de klant direct contact op met Pre-Motion voor (telefonisch) advies. Indien dat niet tot een werkbare oplossing leidt, kan Pre-Motion - mits de planning het toelaat - de opbouw voor de huurder alsnog verzorgen. Bijkomende transport- en installatiekosten voor deze last-minute ondersteuning op locatie zijn voor rekening van de huurder. Indien de huurder het gehuurde na het verstrijken van de gestelde termijn niet heeft geretourneerd, is zij in verzuim. Bovenop de originele huursom is de huurder in dit geval tevens de kosten van de extra dagen huur van het niet-geretourneerde product aan Pre-Motion verschuldigd.

Indien het gehuurde product op locatie wordt geïnstalleerd door Pre-Motion, dient de huurder ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken installatie-/leveringsdag aanwezig is voor de inontvangstneming van de gehuurde zaken en begeleiding tijdens de installatie. Indien bij levering niemand aanwezig is, heeft Pre-Motion het recht om het gehuurde mee terug te nemen. De huurder is Pre-Motion in dat geval de gemaakte kosten verschuldigd. Als een Pre-Motion installateur door toedoen van de huurder moet wachten, dan brengt Pre-Motion daarvoor een uurtarief van € 45,- in rekening per medewerker.

2. Op- en afbouw van producten die Pre-Motion installeert
In onderling overleg met de opdrachtgever worden de op- en afbouwtijden afgesproken. Alle door verhuurder bezorgde goederen worden in principe op de begane grond opgebouwd en opgehaald, tenzij partijen om welke reden dan ook anders hebben afgesproken. De huurder dient een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) te overleggen indien daarnaar gevraagd wordt. In principe installeren we van maandag t/m vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur. Buiten deze tijden berekenen we € 150,- extra bovenop het reguliere tarief. Let op: op zondag bouwen we niet op of af.

Pre-Motion streeft ernaar om op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn voor op- en afbouwwerkzaamheden. De klant zorgt ervoor dat op dat tijdstip iemand aanwezig is en dat hij alles voorbereid en gereed heeft (bijvoorbeeld de vloer of het meubel, in het geval het product in of op een meubel geplaatst moet worden) zodat de installateur direct kan beginnen met werkzaamheden.

3. Betalingsvoorwaarden
Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk 5 dagen voor de geplande activiteit of transport op de rekening van Pre-Motion te zijn bijgeschreven. Specifieke betalingscondities zijn alleen mogelijk in overleg met Pre-Motion en als zodanig schriftelijk bevestigd.

4. Annuleren
Indien de huurder overgaat tot annulering zes weken (of langer) voor de geplande huurdatum, zal een bedrag in rekening gebracht worden van 25% van de aanneemsom. Bij annulering binnen zes weken tot een week voor levering, geldt een schadeloosstelling 50% van de aanneemsom. Bij annuleringen binnen 1 week betaalt u de gehele overeengekomen aanneemsom. Indien er voor u maatwerk geproduceerd wordt, is Pre-Motion gerechtigd bij annulering 100% van de kosten door te berekenen.

5. Schade of diefstal
De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Zonder toestemming van de verhuurder mag huurder niet tot reparatie overgaan. Per schadegeval zullen wij in alle redelijkheid bepalen of u voor een deel of geheel aansprakelijk bent voor de schade.

De hoogte van de schadevergoeding is gelijk aan de reparatiekosten van de schade met als maximum de vervangingswaarde (doch bedraagt nooit meer dan de vervangingswaarde). Zonder schriftelijke toestemming van Pre-Motion mag een huurder de gehuurde producten niet beplakken, beschilderen of anderszins bewerken. De verhuurder zal niet aansprakelijk zijn voor schade, verband houdende met de gehuurde goederen, die aan derden aan hun persoon en/of bezittingen wordt toegebracht.

De huurder draagt het contractuele en wettelijke risico van de zgn. producten en dienstenaansprakelijkheid vanaf het moment, dat hem de goederen te beschikking worden gesteld tot het tijdstip waarop de goederen weer in het bezit van de verhuurder gekomen zijn. Gedurende de in de vorige zin vermelde periode vrijwaart de huurder derhalve de verhuurder tegen alle aanspraken, die derden in verband met de gehuurde goederen jegens de verhuurder mochten doen gelden.

Als het object tijdens de huurperiode (vanaf het moment van levering totdat het systeem is opgehaald) ontvreemd wordt, bent u als huurder verantwoordelijk voor de geleden schade. Deze is gelijk aan de vervangingswaarde van het object minus de reeds voldane huurkosten. Afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij is het mogelijk dat u hiervoor verzekerd bent.

6. Storingen
Pre-Motion draagt er zorg voor haar producten in optimale technische conditie te onderhouden. Mocht er gedurende de huurperiode iets voorvallen waardoor dit niet meer het geval is dan dient de huurder zo snel mogelijk contact op te nemen met de technische dienst van Pre-Motion, nummer +31 (0)318 505780. Een medewerker van Pre-Motion zal het probleem zo snel mogelijk proberen te verhelpen.

Dit kan betekenen dat het object ter plaatse wordt gerepareerd of dat het wordt opgehaald voor reparatie. In het laatste geval zal de medewerker van Pre-Motion in overleg met de huurder zoeken naar een passende oplossing om de resterende huurperiode in te vullen.

Pre-Motion kan onder geen enkele voorwaarde verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele gevolgschade van welke aard dan ook. Wel is Pre-Motion bereid in alle redelijkheid naar de betaalde huursom te kijken en eventueel u hierin tegemoet te komen. Dit geldt echter alleen indien er een duidelijke oorzaak is en het mankement niet veroorzaakt is door een incident waarvoor de huurder aansprakelijk kan worden gehouden.