Algemene gebruikersvoorwaarden van Pre-Motion Presentation Systems B.V.

Inhoud:

  • Aanvaarding
  • Intellectuele eigendomsrechten
  • Inhoud
  • Schade
  • Verstrekte informatie en materiaal
  • Persoonsgegevens
  • Contact

Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze Gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin opgenomen zijn of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u NIET akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze website niet te gebruiken.

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen door Pre-Motion Presentation Systems B.V. te allen tijde gewijzigd worden. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op deze website vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de Gebruiksvoorwaarden vermeld op deze website te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van deze website van toepassing zijn.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website, zijn eigendom van Pre-Motion Presentation Systems B.V., aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

U mag een gedeelte van de website printen of downloaden naar een harde schijf en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat dit alleen gebeurt voor informatieve doeleinden. Daarnaast dient u de volgende zogenaamde 'copyright-vermelding' in alle kopieën op te nemen: Copyright Pre-Motion Presentation Systems B.V.. Alle rechten voorbehouden.

Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming dus ondermeer verboden om:
1) Een kopie van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste merken te gebruiken voor commerciële doeleinden;
2) (Een gedeelte van) de website op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren document, weblog of andere website).

Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt Pre-Motion Presentation Systems B.V. geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt “in de staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. Pre-Motion Presentation Systems B.V. wijst nadrukkelijk elke garantie van de hand.

In geen geval is Pre-Motion Presentation Systems B.V. voor enige directe of indirecte gevolg- of speciale schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verbandhoudende met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze website of de inhoud te gebruiken, zelfs indien Pre-Motion Presentation Systems B.V. in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Deze website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van Pre-Motion Presentation Systems B.V.. Pre-Motion Presentation Systems B.V. is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Pre-Motion Presentation Systems B.V. heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker van deze website opgenomen en het opnemen van een link naar enige website mag niet zodanig worden uitgelegd dat Pre-Motion Presentation Systems B.V. de inhoud van die website zou onderschrijven.

Indien u informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of anderzins onrechtmatig is.

Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met deze website zal uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van de privacyverklaring. Klik hier voor de privacyverklaring.

Als u vragen of verzoeken heeft over deze website van Pre-Motion Presentation Systems B.V. kunt u contact opnemen met:

Pre-Motion Presentation Systems B.V.
Koningsschot 12
3905 PS Veenendaal
Tel: +31 (0)318 505780
KVK Ede: 75543710

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Dordrecht.

Vragen over de Gebruiksvoorwaarden kunt u ook aan ons stellen door het invullen van ons contactformulier.